9.1- Definisanje osnovnih zahteva seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta Obrazovna tehnologija predstavlja multimedijalnu prezentaciju koja se odnosi na jednu vaspitnu aktivnost namenjenu deci pripremnog predškolskog uzrasta, po izboru studenta, a na osnovu spiska predloženih tema.

Prezentacija treba da bude realizovana u programu MS PowerPoint, uz smisaonu upotrebu auditivnih i audiovizuelnih sredstava (naracije – žive reči, zvučnih zapisa, video materijala i animacionih efekata).

Trajanje prezentacije treba da bude toliko da pokrije trajanje aktivnosti, obično 15 minuta ukoliko se prezentacija brani pred publikom, a ne duže od standardnog trajanja aktivnosti – maks. 35 minuta.

Poželjno je da student uradi pisanu pripremu aktivnosti, onako kako se ona radi za standardne aktivnosti, Ovu pisanu pripremu nije potrebno dostavljati uz prezentaciju.

Ukoliko nema mogućnosti žive usmene odbrane prezentacije (zbog vanrednog stanja i slično), potrebno je snimiti i naraciju u prezentaciju, a zatim celu prezentaciju eksportovati kao video,  postaviti na YouTube i link poslati nastavniku elektronskom poštom. Postupak snimanja naracije i pretvaranja prezentacije u video objašnjen je u vežbi V9a.