9.4 – Prezentovanje i ocenjivanje

Svaki seminarski rad će biti ocenjen ocenom 6 – 10. Na to kako će biti ocenjen utiče više faktora: izbor teme, scenario i struktura prezentacije, kvalitet upotrebljenih slika, upotreba i izbor multimedijalnog materijala, način upotrebe animacija, način prezentovanja i slično.

Ocenjuju se tri segmenta, prema definicijama prezentacionog sistema u predavanju P10: poruka prezentacije, vizulena priča i način isporuke.

Distribucija poena po oblastima je sledeća (od maksimalnih 10 poena): poruka (scenario – maks. 2 poena (0,1 ili 2)), vizuelna priča (aranžman, grafika, multimedija – svi po 0,1 ili 2 poena) i naćin isporuke (nastup – 0,1 ili 2 poena).

Ukoliko ne bude moguća odbrana prezentacija uživo zbog vanrednog stanja, pripremite prezentacije sa naracijama na svakom slajdu, snimite cele prezentacije kao video i postavite ih na YouTube.