Ukoliko se želi da web prezentacija postigne svoj cilj mora se voditi računa o opšte prihvaćenim pravilima korektnog dizajna na web-u.
Imajući to u vidu, "String" je svoj web tim sastavio isklju
čivo od akademski obrazovanih stručnjaka u oblasti softverskog inženjerstva i akademskih umetnika - grafičkih dizajnera.

HTML

HTML se koristi za izradu statičkih strana - za predstavljanje informacija na web-u koje se duže vreme ne menjaju.
Prezentacije uradjene u HTML-u su najjeftinije i predstavljaju dobro rešenje za firme koje imaju klasi
čnu ponudu koja se ne menja sa vremenom.

DHTML

Dinamički HTML omogućava izradu kompleksnijih prezentacija koje sadrže složenije vizuelne efekte, pokrete i animacije.
 DHTML se
često koristi u kombinaciji sa ostalim tehnikama što za posledicu ima poboljšan izgled prezentacije.