ssoftnas.gif (2446 bytes)

Projektovanje

Planiranje i projektovanje informacionoh sistema koje radi Agencija "String" sastoji se od utvrdjivanja informatičkih potreba, izrade idejne studije, strukturne sistem analize, funkcionalne analize i izrade glavnih projekata.
Posebna pažnja se poklanja integraciji postojećih informacionih sistema i opreme u novi informacioni sistem, uklju
čujući i definisanje migracionih uslova i perioda.
Realizacija uklju
čuje izradu informacionih sistema po idejnoj studiji i glavnim projektima, instalaciju opreme, instalaciju i uvodjenje informacionog sistema i izvodjenje obuke korisnicima.
Uobi
čajeno se realizuju klijent-server arhitekture zasnovane na Windows platformama.